Algemene voorwaarden eServiceware BV

1. Algemeen

a. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- eServiceware: eServiceware.com B.V. handelt onder de naam eServiceware B.V., gevestigd te Watermanweg 100,  3067 GG ROTTERDAM
- Wederpartij: de contractuele wederpartij van eServiceware c.q. de partij tot wie eServiceware haar aanbieding heeft gericht.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door eServiceware gedane aanbiedingen en met eServiceware gesloten overeenkomsten tot verkoop door eServiceware van zaken c.q. het verrichten door eServiceware van diensten voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door eServiceware zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door eServiceware te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.
d. eServiceware is uitsluitend gebonden aan afspraken welke met de wederpartij zijn gemaakt door haar directie of andere daartoe gerechtigde personen. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden eServiceware slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
e. Specifieke bedingen in de overeenkomst waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
f. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
g. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.
h. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande algemene voorwaarden van eServiceware komen te vervallen.

2. Aanbiedingen, begrotingen, offertes, verstrekte gegevens

a. Alle aanbiedingen en offertes van eServiceware zijn vrijblijvend, tenzij anderszins is overeengekomen.
b. Het enkel uitbrengen door eServiceware van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht eServiceware niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij, doch geldt de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
c. Indien in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod, houdt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
d. De overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke acceptatie door de wederpartij van het aanbod eServiceware heeft bereikt.
e. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het onder punt d. bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien eServiceware de wederpartij heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
f. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
g. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
h. Indien de offerte of aanbieding dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, zal onder aanbod worden verstaan een door de wederpartij aan eServiceware gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat door aanvaarding onmiddellijk leidt tot het ontstaan van een overeenkomst.
i. Van aanvaarding door eServiceware is sprake indien zulks schriftelijk is geschied, of indien eServiceware reeds is begonnen met de uitvoering van de opdracht.
j. Aanvaarding door eServiceware van het aanbod door de wederpartij houdt mede een uitdrukkelijke afwijzing in van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij.
k. Indien een opdracht uitblijft, behoudt eServiceware zich het recht voor de gemaakte ontwerp , teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
l. Alle gegevens omtrent technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige door eServiceware verstrekte beschrijvingen hebben slechts het  karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor eServiceware.
m. Aanbiedingen en leveringen van niet standaard software zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door eServiceware schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke software worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling van deze niet standaard software voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
n. Ontwikkeling van niet standaard software dient te worden gezien als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatverbintenis. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van de wederpartij tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden volledig aan de wederpartij doorberekend.

3. Prijzen en prijsaanpassingen

a. Alle prijzen luiden in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakkings- en verzendkosten, montage- en installatiekosten, en/of andere op de zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij de offerte of overeenkomst anders vermeldt.
b. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. eServiceware is te allen tijde gerechtigd om sedert de totstandkoming van de overeen-komst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale (werkgevers)lasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor eServiceware kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. In geval er sprake is van consumentenkoop heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan EServiceware te voldoen.
c. In geval van wijziging in een door eServiceware aangenomen opdracht, welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is eServiceware gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
d. Onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke informatiedragers of computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren zaken, welke eServiceware tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan bij aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs kon worden voorzien, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

4. Wijzigingen en annuleringen

a. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de wederpartij en eServiceware zijn overeengekomen.
b. De door de wederpartij na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan eServiceware ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de wederpartij, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door EServiceware zijn bevestigd.
c. EServiceware behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet van EServiceware kan worden verlangd.
d. De wederpartij heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.
e. De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat EServiceware met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de wederpartij de hierdoor voor EServiceware ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de kosten die EServiceware reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingeroepen diensten, alsmede de gederfde winst.


5. Levering, uitvoering van de opdracht, afname, levertijd, risico, transport

a. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever.
b. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ten kantore van eServiceware.
c. Indien in afwijking van hetgeen is bepaald onder punt b. aflevering ter plaatse waar de wederpartij haar bedrijf uitoefent is overeengekomen, heeft eServiceware aan haar leveringsplicht voldaan, en de zaken zijn derhalve geleverd, indien zij de zaken aan de wederpartij aanbiedt.
d. De wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door eServiceware te leveren zaken. De wederpartij zal ook zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn, indien zij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen of, indien aflevering bij eServiceware is overeengekomen, zij weigert de af te leveren zaken na eerste verzoek van eServiceware bij deze op te halen.
e. Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de wederpartij komen. In zodanig geval zal eServiceware de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en de wederpartij berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling van het volledig verschuldigde bedrag, vermeerderd met een boete van 15% van het verschuldigde bedrag met dien verstande dat de boete ten minste € 500,-- zal bedragen. Na verloop van deze termijn zal eServiceware gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is eServiceware gerechtigd de zaak voor en namens de wederpartij te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de wederpartij openstaande facturen. Niettemin blijft de wederpartij verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak, vermeerderd met kosten en boete, aan eServiceware (volledig) te voldoen.
f. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
g. Bij installatiewerkzaamheden dienen tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden aan EServiceware ter beschikking te worden gesteld.
h. Indien door eServiceware geleverde demonstratiemodellen niet binnen één maand na terbeschikkingstelling door de wederpartij aan eServiceware zijn geretourneerd, worden deze demonstratiemodellen door eServiceware niet meer teruggenomen, doch tegen de normale prijzen gefactureerd.
i. Alle in de door eServiceware aan de wederpartij verstrekte offerte, aanbieding, of de hieruit voortvloeiende overeenkomst gehanteerde leveringstermijnen of leveringsdata zijn slechts indicatief en derhalve vrijblijvend tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de leveringstermijn of leveringsdatum fataal is.
j. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor eServiceware eerst in nadat alle door de wederpartij te verstrekken gegevens door eServiceware zijn ontvangen en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door eServiceware is ontvangen.
k. In geval van te late levering door eServiceware heeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren of de betaling te vertragen of te weigeren, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van eServiceware.
l. eServiceware zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van de door eServiceware te late levering, dan wel uit andere hoofde ontstaan aan de zijde van de wederpartij of jegens derden, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van eServiceware.
m. eServiceware is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deze separaat te factureren.
n. De navolgende omstandigheden schorten de levering op:
- het niet of niet op tijd nakomen door de wederpartij van enige betalingsverplichting;
- alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 10.
o. Verzending en transport van de te leveren zaken geschieden voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

a. De eigendom van de zaken gaat pas op de wederpartij over zodra deze al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met eServiceware gesloten overeenkomst is nagekomen.
b. Zonder schriftelijke toestemming van eServiceware is de wederpartij niet gerechtigd de zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op haar is overgegaan. Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt de wederpartij ten behoeve van eServiceware een onmiddellijk opvorderbare boete van€ 10.000,--, onverminderd het recht van eServiceware daarnaast vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.
c. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal eServiceware gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken. De wederpartij zal aan eServiceware alle medewerking verlenen teneinde eServiceware in de gelegenheid te stellen het in sub a. opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de zaken.
d. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden dan is de wederpartij verplicht eServiceware zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
e. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van eServiceware de vorderingen die de wederpartij op haar afnemers verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan eServiceware te verpanden.
f. De wederpartij is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die eServiceware ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
g. Indien eServiceware zaken van de wederpartij onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden totdat alle kosten die eServiceware gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de wederpartij, geheel door wederpartij zijn voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft eServiceware ook in geval de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren.
h. eServiceware is voor en tijdens de uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij gerechtigd om, indien zij op goede gronden vreest dat de wederpartij niet of niet tijdig in staat zal zijn om haar betalingsverplichtingen jegens eServiceware na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, heeft eServiceware aan haar leveringsplicht voldaan door haar de zaken tegen gelijktijdige betaling door de wederpartij aan te bieden.

7. Betaling, incasso

a. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door eServiceware op te geven bankrekening of door middel van contante betaling aan eServiceware.
b. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c. Alle reclames met betrekking tot een factuur dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.
d. Vanaf de dag volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij over het (restant) factuurbedrag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd ter grootte van 2% per maand of gedeelte daarvan alsmede alle met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, welke laatste op ten minste 15% van het desbetreffende bedrag worden bepaald met een minimum van € 500,--.
e. Het onder het vorige punt bepaalde ontneemt eServiceware niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.
f. eServiceware kan te allen tijde van de wederpartij verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit betaald wordt.
g. eServiceware kan te allen tijde van de wederpartij extra zekerheid verlangen.

8. Reclames, garantie, kwaliteit, afwijkingen

a. eServiceware garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin dat deze voldoen aan de door EServiceware ter zake opgegeven specificaties, waarbij afwijkingen van geringe betekenis zijn toegestaan. eServiceware is nimmer aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van eServiceware als bindend.
b. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeleverde tekeningen, modellen, fotografische opnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden.
c. De wederpartij is verplicht om het geleverde bij ontvangst te controleren.
d. Alle reclames dienen schriftelijk en aangetekend binnen 8 dagen na aflevering of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
e. De wederpartij zal alle door eServiceware voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door eServiceware in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen en/of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
f. Indien EServiceware een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te her-leveren, hetzij de wederpartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de wederpartij op verzoek van eServiceware de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
g. Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de wederpartij inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan eServiceware verschuldigd zijn.
h. eServiceware is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan eServiceware verstrekte garantie.
i. Garantie wordt slechts verleend op apparatuur die volledig aan eServiceware is betaald.
j. Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voor zover door de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie is verleend. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.
k. Indien eServiceware, al dan niet ter voldoening van haar garantieverplichting, onderdelen vervangt worden de vervangen onderdelen haar eigendom.
l. Indien eServiceware, al dan niet ter voldoening van haar garantieverplichting, onderdelen van apparatuur of software vervangt, worden de vervangen onderdelen resp. de oude versie van de software eigendom van eServiceware.
m. De garantie vervalt indien:
de gebruikers en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
de wederpartij het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door eServiceware zijn aangesteld;
schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de wederpartij en/of derden.
n. Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of indien hardware wordt gebruikt in combinatie met niet geëigende software, kan door wederpartij geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
o. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk.
p. Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

9. Aansprakelijkheid

a. eServiceware is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens eServiceware, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van eServiceware met betrekking tot door haar geleverde zaken jegens haar wederpartij uitdrukkelijk beperkt is tot de nakoming van haar verplichtingen. In alle andere gevallen is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
b. eServiceware is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.
c. Indien eServiceware ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren en eServiceware alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
d. eServiceware verplicht zich de door wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
e. eServiceware aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van standaardsoftware.
f. Adviezen worden door eServiceware naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
g. Bij niet tijdige en/of niet volledige levering van gegevens door wederpartij aanvaardt eServiceware geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige uitvoering van de opdracht, noch voor de gevolgen daarvan voor wederpartij.
h. Evenmin aanvaardt eServiceware enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door wederpartij van niet correcte gegevens.

10. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)

a. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan eServiceware niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, gewoonte of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
b. In geval van overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming), zowel van blijvende als van tijdelijke aard, aan de zijde van eServiceware, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat de wederpartij aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) wordt onder andere doch niet uitsluitend begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie eServiceware benodigde zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van eServiceware niet meer kan worden verlangd.
c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van eServiceware opgeschort. Indien de overmacht periode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien eServiceware reeds voor een deel heeft gepresteerd is zij gerechtigd tot een vergoeding van de kosten van die prestatie, welke zij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

11. Ontbinding

a. Onverminderd de aan eServiceware verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan eServiceware een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al haar vorderingen terstond opeisbaar, ingeval de wederpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.
b. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door eServiceware geleden schade.

12.  Uitvoering door derden

eServiceware is te allen tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

13. Intellectueel eigendomsrecht

a. De wederpartij garandeert eServiceware dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het gebruik of het openbaar maken van de door de wederpartij aangeleverde zaken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, calculaties, informatiedragers, computerprogrammatuur, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie en/of databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële en intellectuele eigendom. De wederpartij vrijwaart eServiceware zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
b. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het voorgaande lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is eServiceware bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat eServiceware door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal eServiceware de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren, voor zover dit redelijkerwijs van eServiceware kan worden gevergd.
c. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van eServiceware afkomstige of door eServiceware gebruikte en/of ontwikkelde computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van eServiceware, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de wederpartij zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan eServiceware voorbehouden.
d. De levering van standaard software geeft slechts recht op het niet exclusieve gebruik van de desbetreffende software.
e. De levering van niet  standaard software geeft slechts recht op het niet exclusieve gebruik van de door eServiceware in het kader van de overeenkomst ontwikkelde software.
f. De wederpartij zal alle schetsen, tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden, goed dan wel afgekeurd, binnen twee maanden na levering retourneren aan eServiceware en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook van deze zaken of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van eServiceware. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
g. De niet door de wederpartij verstrekte informatiedragers blijven het eigendom van Serviceware.com, ook indien deze door haar aan de wederpartij zijn gefactureerd en betaald; hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende onderdelen die worden gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.
h. Ingeval van verlies of beschadiging van de schetsen, tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden die zich onder de wederpartij en/of derden bevinden is de wederpartij verplicht de daaruit voor eServiceware voortvloeiende schade te vergoeden.

14. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen eServiceware en de wederpartij, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of het arrondissement waar eServiceware is gevestigd.